-45%
, , ,

TABLETKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI AQUA 10 TABLETEK

Availability:

9 w magazynie


Tabletki rozpuszczalne w wodzie, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni, materiałów i wyposażenia w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz do dezynfekcji powierzchni i urządzeń mogących mieć kontakt z żywnością.

Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

29,99 54,99

9 w magazynie

Stosowanie: W celu uzyskania roztworu o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym 1 tabletkę rozpuścić w 1 l wody, nanieść produkt i odczekać 30 min.

Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 30 min.

W przypadku dezynfekcji powierzchni i urządzeń przeznaczonych do kontaktu z żywnością, po zakończeniu dezynfekcji, należy spłukać je wodą pitną.

W przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska ograniczyć rozprzestrzenianie się i uniemożliwić przedostanie się do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Preparat zbierać mechanicznie, roztwór produktu zbierać z wykorzystaniem materiału sorpcyjnego. Zebraną substancję umieścić w oznakowanym pojemniku i przekazać licencjonowanym zakładom utylizacyjnym. Nie zamykać pojemników zawierających mokry lub wilgotny preparat.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Toksyczny dla ryb i planktonu w zbiornikach wodnych.

Przechowywanie: Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym i suchym miejscu, w wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed ciepłem i bezpośrednim światłem słonecznym. Chronić przed wilgocią. Przechowywać z dala od substancji palnych. Nie przechowywać razem z kwasami, zasadami i substancjami utleniającymi. Przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu bądź w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby.

Pierwsza pomoc: Ogólne informacje: W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady lekarza.

Po narażeniu drogą oddechową: Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Zapewnić warunki do odpoczynku, w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznica.

W przypadku kontaktu z oczami: Ostrożnie płukać dużą ilością wody. Jeśli obecne , usunąć soczewki kontaktowe.

Po narażeniu drogą pokarmową: Wypłukać usta i zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Podać wodę do picia. Niezbędna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Nie wzbudzać wymiotów.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: nieznane.

Zagrożenia: H272: Może intensyfikować pożar, utleniacz. H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H319: Działa drażniąco na oczy. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Środki ostrożności: P101:W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Przed użyciem przeczytać etykietę. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P309+p311: W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

Dodatkowe ostrzeżenia: EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. EUH206: Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor)